VÝPLODY  HRADNÍCH  PÁNŮ...
 
     
     
 
Výplody hradních pánů, pohunků z konírny, i brouků Pytlíků z akademie zlodějů.
Zde si počtete v nedokonalých, popřípadě dokonale děravých zákonech, vyhláškách
a dalších výplodů buzerace, platící jak na koho.
 
     
     
 

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR

 
     
     
  ZÁKONY · VYHLÁŠKY  ČR  
     
  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 01.01.2009)  
   
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 01.01.2009)
     
  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(s účinností od 01.01.2009)
 
     
  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů - novela zákonem č. 137/2008 Sb. (s účinností od 01.01.2009)  
     
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon), ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 01.01.2009)  
     
  Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
     
  Zákon č. 273/2008 Sb., o policii České republiky (s účinností od 01.01.2009)  
     
  Zákon č. 553/1999 Sb., o obecní policii  
     
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
     
  Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (s účinností od 01.01.2009)  
     
  Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (k 01.07.2008)  
  Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. (s účinností od 21.04.2009)  
     
  Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádějí zákon o obecní policii  
     
  Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel  
     
  Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel  
     
     
  PPŘEDPISY EHK/OSN · SMĚRNICE · NAŘÍZENÍ  
     
  Předpis  EHK/OSN č. 48 - Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci  
     
  Směrnice Rady 92/22/EHS - o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel  
     
     
  PŘESTUPKY · POSTIHY · BODOVÝ SYSTÉM  
     
  Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - výtah § 22 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb a zákona č. 226/2006 Sb.
 
     
  Základní informace o bodovém systému a školení bezpečné jízdy  
     
  Princip a pravidla bodového systému stanovená zákonem  
     
  Přestupky a postihy  
     
  Jak je to s body, o nichž řidič neví?  
     
  Kdy a jak získáte po vybodování zpět řidičský průkaz?  
     
  NĚCO OD NAŠICH SOUSEDŮ  
     
  SLOVENSKO: Zákon č. 8/2009 Z.z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
     
     
  ZAJÍMAVOSTI  
     
  Kdy je na vině za nehodu řidič jedoucí po hlavní silnici?  
     
  Při odbočení se řidič nemusí stále dívat zpět  
     
     
  Jak znáte pravidla silničního provozu…? Prověřte si své znalosti a zkuste si testy nanečisto.