PRINCIP A PRAVIDLA BODOVÉHO SYSTÉMU
STANOVENÁ ZÁKONEM
 
     
     
  A. Započítávání bodů  
  Bodový systém je evidence a započítávání jednotlivých porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, kdy při dosažení určitého počtu bodů dojde k odebrání řidičského oprávnění. Tento systém vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče a zaznamenávají se v něm jednotlivá porušení pravidel silničního provozu, u kterých zákon bodové hodnocení stanoví.  
     
 

Zdaleka ne všechny přestupky jsou evidovány. Evidovány jsou pouze ty, o kterých to stanoví zákon, což
jsou téměř všechny zásadnější porušení pravidel. Nicméně to přesto neznamená, že se za všechny přestupky dávají body.

 
     
 

Body se zaznamenají v okamžiku, kdy rozhodnutí o přestupku nabude právní moci, přičemž obecní úřad body zaznamená do pěti dnů od doručení pravomocného rozhodnutí. Policie a obecní policie mají současně povinnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení, resp. samotné spáchání přestupku, u kterého se ukládají body, oznámit.

 
     
 

Pro účely pravidel započítávání bodů platí, že při spáchání více přestupků jedním skutkem se započte bodové hodnocení pouze pro nejpřísnější z přestupků spáchaných takovým skutkem. To znamená, že pokud pojede řidič rychle, bude u toho telefonovat a ještě bude při tom ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu nesprávným předjížděním, dostane max. tolik bodů, kolik stanoví tabulka bodů pro nejpřísnější z těchto přestupků. Nebude tedy možné, aby byly body „sečteny“.

 
     
 

Celkový počet bodů byl zákonem stanoven na 12, ačkoli se v rámci projednání zákona uvažovalo o tom, že bodů bude více (18 nebo 24), zůstalo bodové hodnocení na 12ti. Jakmile řidič dosáhne 12ti bodů, obecní úřad jej obratem vyzve k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu a řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 dnů od doručení této výzvy obecního úřadu. To má dalekosáhlé důsledky, neboť řidič nedostane klasické rozhodnutí, v němž mu bude uložen zákaz řízení, nýbrž samotným uplynutím
5 dnů od doručení oznámení o tom, že dosáhl 12ti bodů, ztratí řidičské oprávnění.

 
     
 

Aby toho nebylo málo, neztratí řidič pouze řidičského oprávnění a řidičský průkaz, ztratí též odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel, což znamená, že k tomu, aby znovu mohl řídit, jí bude muset znovu nabýt.
Nabývání odborné způsobilosti je ovšem možné pouze splněním podmínek podle zákona č. 247/2000 Sb., to znamená jít zpátky do autoškoly.

 
     
  B. Vrácení řidičského průkazu po získání 12ti bodů  
  Ztratí-li řidič oprávnění a způsobilost, jak bylo shora popsáno, smí požádat o vrácení řidičského oprávnění teprve po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí, kterým současně dosáhl 12ti bodů. Pokud ovšem řidiči byl uložen zákaz řízení a současně dosáhl 12ti bodů a trest byl delší (např. rok a půl), než shora uvedený rok, smí požádat o vrácení řidičského průkazu až po uplynutí této delší lhůty (tedy až po roce a půl). Jak bylo však shora popsáno, podmínkou vrácení je prokázání, že se řidič podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti, což znamená splnění podmínek ve vztahu k odborné způsobilosti jako v autoškole.  
     
 

Jakmile je řidiči vrácen řidičský průkaz, začíná od začátku s nula body.

 
     
  C. Odečítání bodů  
 

Systém bodového hodnocení samozřejmě obsahuje též pravidla pro odečítání bodů. Tato pravidla jsou následující:

 
     
 

Pokud řidič v průběhu 12ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců nespáchá žádný přestupek, za který by mu byly uloženy body, odečtou se mu ze stávajícího „skóre“ 4 body.

 
     
  Pokud se řidič nedopustí shora uvedených přestupků ani v průběhu dalších 12ti měsíců, odečtou se mu další
4 body (celkem tedy 8 bodů za 24 měsíců, počítáno od okamžiku, kdy mu naposledy byla uložena sankce
za přestupek a kdy současně „získal“ body).
 
     
 

Pokud se řidič nedopustí přestupků ani v dalším roce, odečte se mu zbytek zbývajících bodů (to znamená,
že maximálně další tři body).

 
     
 

Lhůty pro odečítání bodů však nebudou běžet po dobu, kdy bude řidič vykonávat trest zákazu řízení vozidel
a jednotlivé lhůty pro odečítání bodů se tedy rozběhnou až po vykonání trestu. To znamená, že např. řidiči bude odebrán řidičský průkaz za rychlou jízdu na jeden rok a současně bude mít řidič 8 bodů. Těchto bodů
se tedy řidič zbaví až za tři roky (rok zákaz činnosti + 2 roky lhůta pro odečet bodů).

 
     
 

Je současně si třeba uvědomit, že body se budou ukládat vedle pokut a zákazu činnosti, jinými slovy, jedna
a táž skutečnost bude sankcionována nejen pokutou a zákazem řízení, nýbrž i body. To bude dosti přísné zejména tam, kde řidič spáchá větší přestupek, za který např. získá 7 bodů a současně mu bude uložen zákaz řízení. Po dobu zákazu řízení se mu nebudou body odečítat, takže po např. jednom roce zákazu řízení bude mít stále ještě oněch 7 bodů za původní přestupek. Teoreticky se pak může stát, že řidič po skončení zákazu řízení spáchá přestupek ohodnocený 5ti body a hned přijde o řidičský průkaz znovu. To je skutečně velmi přísné.

 
     
  D. Námitky proti bodům  
 

Proti zápisu může řidič podat námitky v případě, že bude mít za to, že zápis bodů nemá oporu v zákoně. Pokud podá řidič námitky proti zápisu, kterým se dosáhne 12ti bodů, nepoběží až do rozhodnutí o těchto námitkách lhůta pro odevzdání řidičského průkazu, ani lhůta pro zánik řidičského oprávnění, jak je uvedeno výše. Řidič tím tak bude moci oddálit ztrátu řidičského oprávnění o dobu, než obecní úřad rozhodne.

 
     
 

To může mít pro řidiče určitou výhodu, neboť kdyby např. ztratil řidičské oprávnění kvůli bodům těsně před odjezdem na důležitou cestu, kdy by řidičský průkaz potřeboval, může podat námitky (i když jsou neodůvodněné) a získat tak několik dní, kdy ještě může řídit. Takto by mohl vozidlo řídit až do dne, kdy mu bude doručeno rozhodnutí o tom, že se námitkám nevyhovuje.

(ustanovení § 123a, § 123b, § 123c, § 123d, § 123e, § 123f z. č. 361/200 Sb.)

 
     
  Stručný přehled jednotlivých přestupků a bodů za ně (podrobněji - viz přestupky a postihy)  
     
    7 bodů:
 • řízení vozidla bez řidičského oprávnění,
 • řízení pod vlivem alkoholu s hladinou nad 0,3 promile,
 • řízení pod vlivem jiné návykové látky,
 • odmítnutí podrobit se zkoušce na alkohol (dechová nebo krevní zkouška),
 • odmítnutí podrobit se zkoušce na jinou návykovou látku,
 • zavinění nehody, při které došlo ke smrti nebo těžké újmě na zdraví,
 • nezastavení vozidla po závažnější dopravní nehodě, ujetí od místa nehody, nepřivolání policie.
 
       
    6 bodů:
 • řízení pod vlivem alkoholu (ostatní než shora uvedené),
 • zakázané předjíždění,
 • otáčení se, couvání nebo v jízdu v protisměru na dálnici tam, kde to není dovoleno,
 • nedovolený vjezd na železniční přejezd,
 • řízení vozidla po zadržení řidičského průkazu.
 
       
    5 bodů:
 • řízení vozidla, jehož nedostatek technické způsobilosti ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu,
 • řízení vozidla bez osvědčení o profesní způsobilosti,
 • řízení vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti,
 • překročení rychlosti v obci o více než 40 km/h a 50 km/h mimo obec,
 • nezastavení na červenou nebo na signál policisty.
 
       
    4 body:
 • neumožnění chodci bezpečně přejít přechod,
 • ohrožení chodce na přechodu při odbočování,
 • ohrožení chodce při couvání, otáčení nebo při výjezdu na pozemní komunikaci nebo při vyjíždění mimo pozemní komunikaci,
 • nedání přednosti v jízdě,
 • překročení nejdelší přípustné doby řízení (AETR, nařízení ES 3280/85, 475/2001 Sb.),
 • řízení neregistrovaného vozidla,
 • řízení vozidla s registrační značkou jinou, než byla vozidlu přidělena,
 
       
    3 body:
 • nezastavení vozidla po méně závažné dopravní nehodě, ujetí od místa nehody, nepřivolání policie,
 • telefonování za jízdy,
 • překročení rychlosti v obci o více než 20 km/h a 30 km/h mimo obec,
 • nezastavení vozidla před přechodem,
 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění z pruhu do pruhu,
 • řízení vozidla pod vlivem alkoholu s obsahem alkoholu v krvi do 0,3 promile (zde je určitý nesoulad s bodovým ohodnocením 7 bodů a 6 bodů),
 • provoz vozidla, které je přetížené.
 
       
    2 body:
 • nedovolená jízda po tramvajovém pásu,
 • nepřipoutání se ve vozidle za jízdy anebo jízda bez přilby,
 • porušení povinnosti užít dětskou autosedačku,
 • neoznačení překážky silničního provozu, kterou řidič způsobil,
 • porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel,
 • překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h a 30 km/h mimo obec
 
       
    1 bod:
 • nedovolené užití dálnice,
 • neoprávněné užití vyhrazeného pruhu,
 • nesplnění povinnosti svítit podle §32 silničního zákona,
 • porušení povinnosti stanovené značkou „Zóna s dopravním omezením“ (to může být např.
  i porušení zákazu stání nebo zastavení), značkou „Obytná zóna“ a „Pěší zóna“,
 • porušení všech ostatních zákazových nebo příkazových značek s výjimkou nejvyšší dovolené rychlosti, zákazu stání a předjíždění,
 • neoprávněné užití výstražných modrých světel nebo sirény,
 • neoprávněné užití oranžového výstražného světla.