Dopravní nehoda – formulář a jak postupovat
 
     
  S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.  
     
  V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle a forma této předlohy rovněž v současné době není stanovena právním předpisem. Přesto lze doporučit tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou.  
     
  Tento formulář je navržen tak, aby v kritické situaci po dopravní nehodě vedl její účastníky k tomu, aby neopomněli uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem do formy záznamu.  
     
  Evropský záznam o dopravní nehodě můžete stáhnout zde.  
  Pro názornost připojujeme i vzor vyplněného formuláře.  
     
     
  A jak správně postupovat při dopravní nehodě?  
     
  Povinnosti při dopravní nehodě podle zákona o silničním provozu  
     
  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, poměrně přesně stanoví povinnosti účastníků dopravní nehody. Tato úprava je obsažena především v § 47 zákona o silničním provozu, související úprava je však obsažena například i v § 46 cit. zákona, jde­li o dopravní nehodu v tunelu.  
     
  Co musí udělat řidič, který měl účast na dopravní nehodě?  
     
 

1. neprodleně zastavit vozidlo (zpravidla tak, aby vozidlo zůstalo v tzv. „původním postavení“; přitom je ale třeba mít na zřeteli vlastní i cizí bezpečnost),
2. při dopravní nehodě v tunelu neprodleně vypnout motor, popřípadě i nezávislé topení, nekouřit a oznámit zastavení vozidla Policii ČR (nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu),
3. zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda při řízení nebyl alkoholem či jinou návykovou látkou ovlivněn,
4. učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě nehody, jakož i opatření k předejití vzniku dalším hrozícím škodám; vyžadují­li to okolnosti, je řidič oprávněn zastavovat jiná vozidla,
5. označit místo dopravní nehody (zpravidla výstražným trojúhelníkem),
6. poskytnout první pomoc zraněným osobám (podle svých schopností) a ke zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,
7. oznámit nehodu Policii ČR, a to v případech stanovených tímto zákonem (viz níže), anebo >sepsat záznam o dopravní nehodě v případech, kdy se dopravní nehoda Policii ČR neoznamuje,
8. spolupracovat při zjišťování skutkového stavu< (tím samozřejmě nemůže být dotčeno právo odmítnout podání vysvětlení či svědeckou výpověď v případech, kdy by řidič sebe či osobu sobě blízkou vystavil nebezpečí postihu za trestný čin nebo správní delikt),
9. prokázat na požádání totožnost ostatním účastníkům a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě (jedná se též o prokázání rozsahu řidičského oprávnění a údajů o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
10. umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob (jakmile jsou, třeba i svépomocí, zaznamenány stopy po dopravní nehodě, je zpravidla nutné odstavit vozidla z původního postavení, aby mohl být obnoven provoz).

 
     
  Co musí udělat ostatní účastníci dopravní nehody  
 
  • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě nehody; vyžadují­li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
  • označit místo dopravní nehody,
  • poskytnout první pomoc zraněným osobám (podle svých schopností) a ke zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,
  • při dopravní nehodě v tunelu opustit vozidlo, nekouřit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel,
  • oznámit nehodu Policii ČR, a to v případech stanovených tímto zákonem (viz níže), anebo sepsat záznam o dopravní nehodě v případech, kdy se dopravní nehoda Policii ČR neoznamuje,
  • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost, popřípadě i sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě (jsou­li přepravované osobě známy),
  • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob.
 
     
  Kdy je povinné neprodleně oznámit nehodu Policii ČR  
     
 
 • pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby,
 • pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100.000 Kč,
 • pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu do 100.000 Kč na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast,
 • pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.),
 • pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla)
 • pokud po nehodě účastníci nehody nejsou sami schopni bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit plynulost provozu.
 
     
  Záznam o dopravní nehodě  
     
  V ostatních případech, kdy se nemusí nehoda oznamovat policii ČR, je pro účastníky nehody povinné neprodleně sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni sepsaný záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl z povinného ručení plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody). Lze doporučit, aby byl užit tzv. euroformulář o dopravní nehodě. Záznam však lze sepsat i volnou formou, budou­li v něm uvedeny zákonem předepsané údaje.  
     
  Záznam musí vždy zůstat poškozenému, popřípadě musí být sepsán v takovém počtu stejnopisů, aby všichni poškození disponovali jedním stejnopisem. V opačném případě se totiž poškozený vystavuje reálnému riziku neprokázání vzniku škody a tím nevyplacení pojistného plnění.  
     
  Jak je to s voláním Policie ČR v případě dopravní nehody, která se Policii ČR nemusí oznamovat  
     
  Policii ČR lze přivolat k jakékoli dopravní nehodě, i když by to jinak nebylo povinné. Policie je v takovém případě povinna šetřit dopravní nehodu minimálně z toho hlediska, zda některý účastník neporušil pravidla provozu a nespáchal tak přestupek, popřípadě trestný čin. Ten, kdo policii volá, nemusí mít žádné konkrétní podezření třeba na alkohol či jiný závažný prohřešek; za zavolání policie nemůže být nijak oficiálně sankcionován.  
     
  Za přivolání Policie ČR v případech, kdy to není povinné, se neplatí žádný poplatek ani není žádná sankce.