Cestujeme po vstupu do Schengenu
 
     
  Česká republika a spolu s ní dalších osm států Evropské unie se začlenilo do schengenského prostoru.  
     
  Schengenský prostor, zkráceně „Schengen“, je označení pro území, v jehož rámci nejsou na společných hranicích vykonávány hraniční kontroly. Odstranění kontrol na hranicích uvnitř Schengenu je kompenzováno vysokou úrovní mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a harmonizovanými pravidly pro překračování vnějších hranic, krátkodobý pobyt občanů třetích (tj. nečlenských) zemí, policejní a justiční spolupráci či ochranu osobních údajů.  
     
  21. prosince 2007 byly zrušeny kontroly na společných hranicích již mezi 24 státy rozšířeného Schengenu a na konci března 2008 i na letech v rámci států schengenského prostoru.  
     
  Vstup ČR do Schengenu znamená ukončení hraničních kontrol na hranicích se sousedními státy. Hranice je možné překračovat i mimo současné hraniční přechody a bez časového omezení. Při přejíždění hranic vozidly není nutné zastavovat a předkládat cestovní doklady.  
     
  Cestování bez hraničních kontrol platí pro všechny druhy vnitřních hranic schengenského prostoru, tj.hranice pozemní, říční, jezerní a vzdušné, což platí pro lety do/ze zemí schengenského prostoru.  
     
  Rozšířením Schengenu o ČR přestala na pozemních hraničních přechodech působit policie. Její přítomnost v příhraničních regionech nicméně zůstala zachována. Část policistů provádějících hraniční kontroly proto posílila jiné složky policie. Policie ČR ve spolupráci s policejními složkami sousedních států nadále zajišťuje bezpečnost a veřejný pořádek.  
     
  PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC  
     
  Hraniční kontroly jsou prováděny pouze na vnějších hranicích Schengenu podle náročných pravidel závazných pro všechny členské státy. Čeští občané, stejně jako ostatní občané EU, Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska, jsou na těchto hranicích podrobováni pouze minimální kontrole, při které je ověřována totožnost a pravost předložených cestovních dokladů.  
     
  V případě občanů třetích zemí však probíhá důkladná kontrola plnění všech podmínek pro vstup do společného prostoru. Zapojením do Schengenu společně se Slovenskem a Polskem zůstane vnější schengenská hranice zachována v ČR pouze na mezinárodních letištích při letech mimo státy Schengenu. Ne všechny státy EU jsou součástí schengenského prostoru, vnější schengenské hranice se proto nacházejí i mezi některými státy EU (Velká Británie, Irsko, Rumunsko a Bulharsko). Součástí schengenského prostoru jsou naopak i některé nečlenské státy EU (Norsko a Island).  
     
  VOLNÝ POHYB PŘES VNITŘNÍ HRANICE: ANO, ALE…  
     
  Volnost pohybu osob přes vnitřní hranice schengenského prostoru není absolutní. I po zrušení hraničních kontrol je třeba dbát na dodržování pravidel vyplývajících z předpisů daného státu. Schengen nijak nemění místní omezení vyplývající z pravidel silničního provozu, ochrany přírody a krajiny či soukromého majetku. Stejně tak se v jednotlivých zemích liší předpisy stanovující např. nejvyšší povolenou rychlost, tolerovanou hladinu alkoholu v krvi při řízení motorových vozidel, lhůty pro hlášení pobytu apod.  
     
  Při cestování v schengenském prostoru byste proto neměli zapomenout především na následující požadavky:  
 
  • být schopni prokázat svou totožnost v případě kontroly ze strany odpovědných orgánů (zejména policie a celníci),
  • respektovat omezení pohybu v národních parcích a národních přírodních rezervacích,
  • dodržovat místní dopravní omezení,
  • řídit se pravidly pro převoz zvířat a věcí.
 
     
  ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO CESTOVÁNÍ V SCHENGENU  
     
  Cestování s platným dokladem totožnosti  
     
  Vstupem do Schengenu se nic nemění na povinnosti prokázat se v případě potřeby platným cestovním dokladem. Při překračování hranic proto musíte i nadále mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Zatímco všechny cestovní pasy jsou platné po dobu v nich uvedenou, platnost občanských průkazů bez strojově čitelné zóny končí v závislosti na datu jejich vydání nejpozději 31. 12. 2008.  
  Bližší informace: www.mvcr.cz  
     
 

Pokud cestujete Evropou mimo území EU/Schengenu, potřebujete platný cestovní pas a někdy i vízum. Občanský průkaz občanů EU uznávají pro vstup na své území i Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Švýcarsko a Vatikán. Občanské průkazy občanů ČR jednostranně uznává i Chorvatsko.

 
  Bližší informace o cestování do zahraničí: www.mzv.cz  
     
 

Občané starší 15 let používají k cestám do zahraničí cestovní pas, a jedná-li se o cestu do členského státu Evropské unie, mohou používat jako cestovní doklad i občanský průkaz. Občanům se nedoporučuje k vycestování do členského státu Evropské unie použít občanský průkaz, který má oddělenu vyznačenou část (tj. odstřižený roh z důvodu změn povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu). Mohou vzniknout problémy při pobytu na území členského státu Evropské unie, protože oddělení vyznačené části může být orgány členských států Evropské unie a dalšími subjekty (ubytovacími zařízeními, půjčovnami, apod.) považováno za zneplatnění občanského průkazu, popřípadě jeho poškození.

 
     
  Cestování s dětmi  
     
  Povinnost cestovat s platným dokladem totožnosti se vztahuje rovněž na děti mladší 15 let.  
     
  Občané mladší 15 let, kteří budou cestovat do zahraničí s rodičem, jenž je nemá zapsané v cestovním dokladu nebo v doprovodu jiné osoby než s rodiči nebo samostatně, používají cestovní pasy. Občané mladší 15 let, kteří byli zapsáni do cestovního dokladu rodiče přede dnem 1. září 2006, smí vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsáni.  
     
  Při společném cestování občanů mladších 15 let v rámci Evropské unie s rodičem, v jehož občanském průkazu jsou zapsáni, mohou vzniknout problémy, neboť namísto data narození a pohlaví se u zápisu dítěte uvádí pouze rodné číslo, které je pro cizí státní orgány (vyjma Slovenské republiky) nesrozumitelné. I když je možné nechat zapsat dítě i do občanského průkazu rodiče, z praktických důvodů a kvůli možným komplikacím při cestování v jiných státech se to nedoporučuje.  
     
  Od 1. března 2008 je možné opětovně zapisovat děti (občany mladší 10 let) do cestovního dokladu rodiče či provést úpravu již zapsaných údajů, a to na základě novely zákona o cestovních dokladech. Zápisy v cestovních dokladech rodičů o dětech do 15 let provedené do konce srpna roku 2006, zůstávají v platnosti.  
     
  Řízení vozidel  
     
  K řízení motorového vozidla je obecně třeba český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem. Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění vozidla.  
  Bližší informace: www.mdcr.cz  
     
  Omezení pro převoz tabákových a alkoholických výrobků  
     
  Nemění se pravidla EU pro volný pohyb zboží v rámci států EU související s jednotným vnitřním trhem a celní unií.  
 

Tabákové výrobky

Alkoholické nápoje

800 cigaret

110 l piva

400 doutníčků

10 l destilátů

200 doutníků

20 l alkoholizovaného vína (např. portské nebo sherry)

1 kg tabáku

90 l vína (z toho max. 60 l šumivého vína)

 
     
  Cestování se zvířaty  
     
  Psi, kočky a fretky musí být pro cestování označeni čitelným tetováním nebo mikročipem a musí mít platné očkování proti vzteklině. Dále pro svého zvířecího miláčka potřebujete pas, který v rámci EU existuje jako jednotný doklad. V ČR je vystavován schválenými soukromými veterinárními lékaři.  
  Bližší informace: Státní veterinární správa www.svscr.cz  
     
  Zdravotní pojištění  
     
  Pokud během pobytu v jiné zemi EU/Schengenu, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku náhle onemocníte, máte nárok na související nezbytnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Musíte však čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.  
  Pro uplatnění nároku je vždy nutné se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo potvrzením, které jej dočasně nahrazuje.  
  Bližší informace: Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz  
     
  Převážení zbraní  
     
  Pokud jste oprávněným vlastníkem a držitelem zbraně a chcete ji vzít s sebou přes hranice, musíte si vyřídit evropský zbrojní pas. Bude vás opravňovat k cestám po zemích EU se zbraní v něm zapsanou a střelivem odpovídajícím účelu pro její použití, pokud stát, do kterého cestujete nebo přes který cestujete, udělil povolení k cestě s touto zbraní.  
     
  Konkrétní podmínky se liší dle jednotlivých států.  
  Bližší informace: www.mvcr.cz  
     
  MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ  
     
  Dočasné znovuzavedení kontrol  
     
  I po rozšíření Schengenu budou moci být na hranicích se schengenskými státy ve výjimečných případech dočasně znovu obnoveny hraniční kontroly a povinnost předkládat cestovní doklad při překračování hranic. Takové opatření však bude přijato pouze v případě vážného ohrožení vnitřní bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Rozsah a trvání obnovených kontrol bude omezen na nejmenší míru nutnou jako reakce na takovou hrozbu.